Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 228-CV/TWĐTN-BTG 13/02/2023 Công văn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)
Số 226-CV/TWĐTN-VP 11/02/2023 Công văn v/v đề xuất nội dung Quy chế và Hướng dẫn thực hiện Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027 (gửi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị)
Số 12-KH/TWĐTN 09/02/2023 Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel 2023
Số 213-CV/TWĐTN-CNĐT 07/02/2023 V/v đăng ký thực hiện công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023
Số: 01/ĐT 06/02/2023 Điểm tin tháng 01/2023 của Trung ương Đoàn về thông tin các đối tác, tổ chức thanh niên và tình hình thanh niên trên thế giới
191-CV/TWĐTN-BQT 02/02/2023 Công văn về việc giới thiệu đại biểu dự tuyển Chương trình đi Nhật Bản
01-QĐ/TWĐTN-BTC 01/02/2023 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số Số: 12-TB/HDHĐTNTW 01/02/2023 Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ năm 2023
Số Số: 11-TB/HDHĐTNTW 01/02/2023 Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Số 19-BC/TWĐTN-BKT 31/01/2023 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022