Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 141 -KH/TWĐTN-TNTH 20/11/2023 Kế hoạch: V/v tổ chức cuộc thi “Tinh hoa Việt Nam”năm 2023 dành cho học sinh, sinh viên
Số: 2389-CV/TWĐTN-CNĐT 16/11/2023 Công văn: “V/v báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia
Số: 01 -KL/TWĐTN-CTTN 14/11/2023 Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em”giai đoạn 2023-2027
Số:2369-CV/TWĐTN-VP 13/11/2023 Công văn: “V/v triển khai chương trình “Kết nối Thanh niên Việt Nam”năm 2023”
Số:2363-CV/TWĐTN-VP 13/11/2023 Công văn: V/v tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 5, Hội nghị Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ 4, khóa XII”
Số:2349-CV/TWĐTN-VP 11/11/2023 Công văn: “V/v báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023”
Số: 216-TB/TWĐTN-VP 09/11/2023 Thông báo số 2: Về cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam “Việt Nam trong tôi là” năm 2023
Số: 317 -QĐ/TWĐTN-TNTH 09/11/2023 Quyết định: Về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2023 - 2027
Số:140 -KH/TWĐTN-BTC 09/11/2023 Kế hoạch: Tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024
Số:2309-CV/TWĐTN-KHCN 06/11/2023 Công văn: V/v báo cáo kết quả triển khai Đề án Phát hiện,bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam năm 2023