Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 1948 -CV/TWĐTN-BTG 25/09/2023 “V/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Số: 184 -TB/TWĐTN-BTC 25/09/2023 Thông báo số 6: Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023
Số:04 -NQ/TWĐTN-VP 24/09/2023 Nghị quyết: Hội nghị lần thứ tư Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII
Số: 486/KHPH-BCA-TWĐTN 19/09/2023 Kế hoạch: Phối hợp tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thanh thiếu nhi Việt Nam
Số: 1897-CV/TWĐTN-KHCN 15/09/2023 Công văn: “V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số: 1856-ĐA/BCĐ 12/09/2023 Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/2946-06/01/2026)
Số: 1848 - CV/TWĐTN-BTG 12/09/2023 Công văn: “V/v chuẩn bị và hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”
Số:128 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN 12/09/2023 Báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về"Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Số: 179 -TB/TWĐTN-BTC 12/09/2023 Thông báo: V/v danh sách thí sinh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giới thiệu đủ điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023
Số: 178 -TB/TWĐTN-BTC 12/09/2023 Thông báo: V/v lệ phí dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023