Ký hiệu Ngày Trích yếu
906-CV/TWĐTN-BTG 15/05/2023 Công văn tuyên truyền, phổ biến thông tin về Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023
112-QĐ/TWĐTN-VP 08/05/2023 QĐ ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2022 -2027
Số 856-CV/TWĐTN-BTC 06/05/2023 Công văn thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023
56-KH/TWĐTN-VPUBTN 05/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
55-KH/TWĐTN-BQT 05/05/2023 Kế hoạchTổ chức cuộc thi "Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023"
Số 851-CV/TWĐTN-CNĐT 05/05/2023 Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023
Số 849-CV/TWĐTN-BTG 05/05/2023 Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị
53-KH/TWĐTN-TNTH 05/05/2023 Kế hoạch Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ V, năm 2023
Số 834-CV/TWĐTN-BTG 04/05/2023 Công văn tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Số 50-BC/TWĐTN-BTG 04/05/2023 Báo cáo kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và truyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng