Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 423 -QĐ/TWĐTN-BTC 29/01/2024 Quyết định: V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027
Số: 425 - QĐ/TWĐTN - BKT 29/01/2024 Quyết định: Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024
Số:163 - KH/TWĐTN-CTTN 26/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc Lần thứ V - năm 2024
Số: 32 -HD/UBKTTWĐ 24/01/2024 Hướng dẫn Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2024
Số: 460 -QĐ/TWĐTN-BKT 24/01/2024 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Kim Xuân
Số: 201 -BC/TWĐTN-VP 18/01/2024 Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023
Số:31 -HD/TWĐTN-BTC 18/01/2024 Hướng dẫn: Kết nạp đoàn viên mới năm 2024 “Lớp đoàn viên kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng”
Số:02-CT/TWĐTN-CTTN 15/01/2024 Chỉ thị: Về việc tiếp tục nâng cao văn hoá đọc cho thiếu niên, nhi đồng
Số: 197-BC/TWĐTN-BKT 11/01/2024 Báo cáo: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 202
Số: 01 - QĐ/HĐĐTW 09/01/2024 Quyết định: Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa IX, giai đoạn 2023 - 2028