Phát động cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”

11:16 27/02/2020     4247

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiều ngày 26/2 Đoàn TN tỉnh tổ chức phát động cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”.

Toàn cảnh Lễ phát động

 

Với hình thức thi trắc nghiệm, gồm 5 kỳ thi, bắt đầu từ ngày 01/3/2020, kết thúc ngày 25/7/2019. Mỗi kỳ có 10 câu hỏi, trong đó có 9 câu hỏi trắc nghiệm, 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người trả lời đúng tất cả nội dung các câu hỏi. Nội dung trọng tâm các câu hỏi là tìm hiểu kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa về sự ra đời của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của Việt Nam, của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua cuộc thi thể hiện niềm tin của thanh niên tỉnh nhà đối với sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân phát huy tinh thần cách mạng trong thời kỳ kháng chiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng đã đề ra, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, địa phương. Tạo ra phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, hướng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

*Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 8 nhằm tham gia góp ý, xây dựng, bổ sung nội dung, ý tưởng, nhận định, đánh giá góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần I của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến bổ sung đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo phương hướng nhiệm kỳ mới, đặc biệt là đối với 3 chương trình trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định sẽ ưu tiên thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể là: Tập trung xây dựng nguồn lực; nâng cao đội ngũ chất lượng cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực. Đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch. Tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trẻ tham gia, hoàn thiện báo cáo chính trị, qua đó chủ động đề xuất kiến nghị các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trong nhiệm kỳ tiếp theo./.

                                                                                

Hà Đức Thành- TĐ Gia Lai (TL)