Khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”

08:30 04/02/2020     277

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 3/2 tại Hà Nội, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ và Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm chuyên đề “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”

 

Tham dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; cùng đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, minh chứng chính là những thắng lợi trong lịch sử và những kết quả trong phát triển đất nước ở hiện tại. Đảng đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ, thiêng liêng, trong sáng trong mỗi người dân Việt Nam.

 

 

Diễn ra từ ngày 03/02 đến ngày 9/2/2020 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, ngoài phần mở đầu thể hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 4 phần chính :

Phần 1: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”, giới thiệu  những tài liệu, hình ảnh phản ánh quá trình hình thành những tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trưng bày về “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.

 

Phần 2: “Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930-1945)” trưng bày phản ánh giai đoạn Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, trưởng thành về mọi mặt, bắt đầu từ Tự vệ công nông, Cứu Quốc quân, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, với các giai đoạn cách mạng quan trọng (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945); cùng đồng bào cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 

Trưng bày về “Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)”.

 

Phần 3:  “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975)”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Trưng bày về “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975)”.

 

Phần 4: “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019)” giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam với ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Trưng bày về “Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019)”.

 

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những mốc son chói lọi của Đảng, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 

Bảo Anh