Trà Vinh: 2.095 hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện

14:24 09/11/2020     481

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Tỉnh đoàn Trà Vinh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với nhiều cách làm sáng tạo như: hội nghị học tập, quán triệt, thi viết tìm hiểu nghị quyết, đặc biệt là nhiều đơn vị đã triển khai với hình thức thi trực tuyến, xem phim tư liệu về Đại hội,… Kết quả, tính đến tháng 11/2020 toàn tỉnh đã tổ chức 2.095 cuộc hội nghị (cấp huyện 14, cấp cơ sở 2.081), có 47.095/47095 đoàn viên (đạt 100%) và 158.187/192.911 thanh niên tham dự (đạt 82%).

 

Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ quan và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp

 

Đối với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội, báo cáo nhanh kết quả và triển khai Nghị quyết Đại hội vào ngày 19/10/2020 tại công viên thành phố Trà Vinh. Đồng thời Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động triển khai, quán triệt Nghị quyết, riêng cấp tỉnh sẽ tổ chức hội thi tìm hiểu Nghị quyết bằng hình thức thi trực tuyến trên internet trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021.

Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ. Đồng thời việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng trong nội dung và nhiệm vụ công tác, gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết cũng góp phần quan trọng trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

100% đoàn viên hoàn thành việc học các bài học lý luận chính trị (sửa đổi)

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập 4 bài lý luận chính trị (sửa đổi) với nhiều hình thức như: các lớp tập huấn, lớp học tập trung, lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi đoàn,… Kết quả, tính đến tháng 11/2020 toàn tỉnh đã tổ chức 2.097 cuộc hội nghị (cấp tỉnh 02 cuộc, cấp huyện 14, cấp cơ sở 2.081), có 47.095/47095 đoàn viên học tập (đạt 100%). Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp còn chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử hoclyluan.doanthanhnien.vn để để triển khai tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.

Qua việc tổ chức các lớp học tập trung từ cấp tỉnh đến cơ sở đã giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

 

CTV TĐ Trà Vinh