Triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

15:49 10/07/2020     1359

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười hai, khóa XI sẽ diễn ra vào ngày 16/7/2020 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khóa XI sẽ diễn ra trong 02 ngày 17 và 18/7/2020 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười hai, khóa XI sẽ dành thời gian 01 ngày để sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020; định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ bảy, gồm: Tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Sơ kết việc triển khai Kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Sơ kết việc triển khai Kết luận về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khóa XI sẽ họp trong thời gian 02 ngày, ngày 17 - 18/7/2020. Hội nghị sẽ sơ kết việc triển khai Kết luận về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên và về giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030".

Hội nghị cũng tiến hành Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đoàn; Tổng kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

>>Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười hai, khóa XI - tải tại đây

>> Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khóa XI - tải tại đây

 

 

 

 

BBT