Hà Nam: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

08:48 16/09/2021     537

Công tác giáo dục   ĐTN: Ngày 15/9, Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

 

Đoàn cơ sở theo dõi, tiếp thu trực tiếp nội dung của hội nghị tại các điểm cầu

 

Hơn 1.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các Đoàn cơ sở trong tỉnh được theo dõi, tiếp thu trực tiếp nội dung của hội nghị tại 170 điểm cầu trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên đã được đồng chí Lê Thị Thanh Hương – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Nguyễn Hải Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mọi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên cùng nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, qua đó tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch./.

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn