Đồng Nai: Triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

20:24 25/08/2020     543

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức Hội nghị trực tuyến khiển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên với chuyên đề Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hội nghị diễn ra tại trường quay Trường Đại học Lạc Hồng và được phát trực tiếp trên các trang: Đồng Nai - 4 bài học lý luận chính trị, Tuổi trẻ Đồng Nai, Câu Lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Đồng Nai, kênh Youtube Tỉnh đoàn Đồng Nai.

 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai đã triển khai chuyên đề 1 đến đoàn viên

 

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai đã triển khai chuyên đề Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với một số nội dung trọng tâm như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện nước Việt Nam trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đưa ra những phương hướng lớn xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần học hỏi và tính chất quan trọng, nội dung chuyên đề đã tiếp cận đến gần 40.000 lượt đoàn viên, 500 lượt chia sẻ video phát trực tiếp thông qua các hình thức như: các cơ sở Đoàn tổ chức các điểm cầu trực tuyến hoặc chia sẻ, hướng dẫn đến đoàn viên thông qua đường dẫn của Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Hội nghị đã giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên tỉnh Đồng Nai hiểu rõ được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên./.

 

Trịnh Tình