Đồng Nai: Hơn 1 triệu lượt đoàn viên tiếp cận các bài học lý luận chính trị

10:38 16/09/2020     230

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Trong tháng 8 và tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức 04 hội nghị triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên với hình thức trực tuyến trên các trang Tuổi trẻ Đồng Nai, Đồng Nai - 4 bài học lý luận chính trị và các đơn vị huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức điểm cầu tại đơn vị.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Long - Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Đồng Nai đã triển khai chuyên đề 1

 

Tại Hội nghị, các đoàn viên được nghe Báo cáo viên giới thiệu 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, gồm:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện nước Việt Nam trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đưa ra những phương hướng lớn xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc, mở ra sự phát triển mới của cách mạng và dân tộc Việt Nam; quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay và qua đó là những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng trong quá trinh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay: khái quát hệ thống chính trị và hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và liên hệ thực tế các cơ quan tỉnh Đồng Nai; Đảng Cộng sản Việt Nam – thành tố hạt nhân và lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Việt Nam và những đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.

Thạc sĩ Tạ Quang Trường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đang triển khai chuyên đề đến đoàn viên

 

Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: quá trình hình thành và phát triển; vị trí, tính chất và chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn và đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh cũng như trong giai đoạn hiện này đoàn viên cần làm gì để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với tinh thần học hỏi và tính chất quan trọng, nội dung các chuyên đề đã tiếp cận đến gần 1.400.000 lượt đoàn viên, 1.700 lượt chia sẻ video phát trực tiếp thông qua các hình thức như: các cơ sở Đoàn tổ chức các điểm cầu trực tuyến hoặc chia sẻ, hướng dẫn đến đoàn viên thông qua đường dẫn của Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Việc triển khai các bài học lý luận chính trị đã giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên tỉnh Đồng Nai hiểu rõ được những vấn đề lý luận về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giúp cho đoàn viên nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc, toàn diện về hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Trịnh Tình