Câu lạc bộ Lý luận trẻ - Nòng cốt tham gia Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng

10:51 16/09/2020     178

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 15/9, tại Hội trường tầng 1 cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, phòng chống các biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ.

 

Với vai trò nòng cốt tham gia Diễn đàn, thành viên của Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Bắc Kạn đã bày tỏ những quan điểm trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’ làm cho quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, trực tiếp là chuyển hóa về mặt chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ.

Nhiều ý kiến đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; các ý kiến phân tích, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự suy thoái, xói mòn trong tư tưởng, đạo đức của cán bộ đảng viên, sự xâm hại những luận điệu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa”. Trong đó đề cập đến nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chủ quan mỗi cá nhân thiếu sự tự tu dưỡng, thiếu nhận thức và bản lĩnh chính trị trước những âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; nguyên nhân khách quan xuất phát từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, hệ thống thông tin mở đã tạo cơ hội cho các thế lực chống phá len lỏi, lợi dụng để tung tin phản động, lôi kéo, kích động cán bộ, ĐVTN, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng,…

 

 

Hiện nay Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh có sự tham gia của 16 thành viên là những cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, huyện, đoàn viên, đảng viên trẻ tại các cơ sở Đoàn có tính chất đặc thù. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, mỗi đảng viên phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Vai trò xung kích của các thành viên CLB lý luận trẻ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng càng được nâng cao, thông qua việc tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác - Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay góp phần trong việc định hướng tư tưởng cho tuổi trẻ tỉnh nhà./.

 

Thanh Hằng