Hướng dẫn: Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Thực hiện Kế hoạch số 298 KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn một số nội dung, hình thức tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X như sau:

* Tải văn bản hướng dẫn tại đây

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn xã hội được biết về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản từ đó tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2. Tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi, động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.

3. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, diễn ra trước, trong và sau đại hội; huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, các kênh thông tin, tuyên truyền và các lực lượng xã hội. Nội dung tuyên truyền phải phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 01/9/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X và các nội dung chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với Đại hội Đoàn các cấp.

2.  Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển, vị trí vai trò và những cống hiến của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự trưởng thành, lớn mạnh và nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp qua các kỳ đại hội.

3. Tuyên truyền về những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, về kết quả phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc" - "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" ở cơ sở... trong đó làm nổi bật các mô hình, cách làm sáng tạo, các gương điển hình người tốt, việc tốt, các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng đồng.

4. Giới thiệu các phong trào hành động, các chương trình, các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động của tuổi trẻ thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

5. Về kết quả Đại hội, giới thiệu nội dung các phong trào trong nhiệm kỳ tới; chú trọng phổ biến rộng rãi các nhiệm vụ, giải pháp của tổ chức Đoàn và các nhiệm vụ đặt ra đối với đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay.

* Nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền:

- Các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về tổ chức Đại hội.
- Đề cương tuyên truyền về Đại hội.

- Các tư liệu về lịch sử Đoàn, nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên (có trong cuốn 6 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên).

- Các tư liệu khác về lịch sử Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các địa phương, đơn vị.

- Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết Đại hội và báo cáo về kết quả Đại hội Đoàn các cấp; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa mới thực hiện Nghị quyết Đại hội.
- Các tài liệu khác do các cấp bộ Đoàn xây dựng.

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI


1. Tuyên truyền trực quan

- Các cấp bộ Đoàn chủ động thiết kế các mẫu sản phẩm và đẩy mạnh tuyên tuyền trực quan cho Đại hội thông qua hệ thống pano, áp phích, băng rôn, cờ phướn, giàn không gian, cổng chào… tại các điểm hoạt động, các trụ sở của Đoàn, Hội và trên các tuyến phố, các tụ điểm trung tâm… đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị. 

- Sử dụng logo Đại hội đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng, các ấn phẩm tuyên truyền; in, dán trên các phương tiện, đồ dùng cá nhân; gắn trên phương tiện giao thông, gắn biển đăng ký công trình, phần việc thanh niên…

2. Tuyên truyền trên báo chí và mạng internet

          - Các báo, bản tin, tờ tin, ấn phẩm tuyên truyền của Đoàn xây dựng đề cương cụ thể cho công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp; đồng loạt mở các chuyên mục, đăng tải logo, có các tuyến tin, bài chào mừng; phát hành các ấn phẩm đặc biệt vào các dịp Đại hội cấp tỉnh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tổ chức các mục thi viết, thi tìm hiểu về Đoàn thanh niên và tuổi trẻ. Các Nhà xuất bản của Đoàn phát hành các ấn phẩm tổng kết các mô hình thực tiễn, bổ sung lý luận cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Các báo điện tử, các website của Đoàn thiết kế và đưa nội dung chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc trên giao diện trang chủ. Khích lệ đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên chia sẻ thông tin, tuyên truyền về Đại hội trong quá trình tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội.

          - Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể về Đại hội Đoàn các cấp. Phối hợp mở các chuyên đề, chuyên mục, xây dựng spot truyền hình, traile phát thanh, làm các phóng sự, chiếu phim tư liệu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã phường, trường học.

3. Tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các diễn đàn, giao lưu, đối thoại

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong cung cấp thông tin có định hướng về Đại hội cho đoàn viên, thanh niên trong thời gian trước, trong, sau Đại hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và các góp ý phản biện của đoàn viên, thanh niên và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để nghiên cứu tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội.

- Tổ chức rộng rãi các diễn đàn, các sinh hoạt, tọa đàm nhằm lấy ý kiến góp ý của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân cho văn kiện đại hội Đoàn các cấp và các vấn đề về công tác thanh niên, tạo sự quan tâm ủng hộ của thanh niên và xã hội đối với các phong trào và hoạt động của Đoàn.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã hội nhằm tạo sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và đóng góp những hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

4. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Các cấp bộ Đoàn lựa chọn phát động, triển khai các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ, chú trọng tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Đoàn và tuổi trẻ. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chú trọng các loại hình thể dục thể thao quần chúng đang được giới trẻ yêu thích như: aerobic, khiêu vũ thể thao, dân vũ, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… Đối với mỗi hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ, giải thi đấu thể thao cần gắn với chủ đề lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Có Kế hoạch riêng tuyên truyền cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Xây dựng đề cương tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (phát hành tháng 3/2012). Thiết kế mẫu logo, áp phích, băng rôn tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đăng tải trên Website Đoàn thanh niên từ đầu quý III/2012 để các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc sử dụng tuyên truyền tại địa phương, đơn vị. Cung cấp các tư liệu như: spot truyền hình, traille phát thanh, các ấn phẩm để tuyên truyền ở cơ sở.

- Báo Tiền phong, Thanh niên, Website Đoàn thanh niên và các Báo của Đoàn mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X” từ 15/2/2012 để đăng tải, giới thiệu, cổ vũ và chia sẻ kinh nghiệm Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc.

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn làm đơn vị thường trực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền của các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc. Coi kết quả tham gia thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp là tiêu chí quan trọng trong đánh giá hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn đối với các đơn vị trong năm 2012.
          2. Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc

          - Triển khai và chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội theo Hướng dẫn.

          - Chủ động, sáng tạo các nội dung và hình thức tuyên truyền, gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của mỗi địa phương, đơn vị.

 Việc làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần quan trọng cho thành công của Đại hội Đoàn các cấp. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 


                     ***
MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
 nhiệm kỳ 2012-2017
-----------
 

1- "Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- “Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017”.

3- "Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, xung kích vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

4- “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, vững tin, kiến quốc, lập nghiệp”

5- “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

6- “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.

7- “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”.

8- “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu”.

9- “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích xây dựng nông thôn mới”.

10- “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích xây dựng nguồn nhân lực trẻ”.

11- “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành với thanh niên trong học tập”.

12- "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm”.

13- "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần”.

14- "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội”.
15 - "Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”.
16- "Tuổi trẻ Việt Nam gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông”.

17- "Tuổi trẻ Việt Nam xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.


BA

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn OQESDI
Nội dung

Các tin khác
Tiêu điểm
Xem nhiều nhất