Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017 - 2022); năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, cụ thể như sau:

Chủ đề công tác: “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. 
2. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu niên.
3. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
4. Triển khai hiệu quả các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp.

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Tải tại đâyBBT

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TAWLSO
Nội dung