Phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Sáng 24/3, tại thị xã Tây Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, đại diện các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ cùng hơn 5.000 vận động viên, quần chúng nhân dân tỉnh Tây Ninh tham dự buổi lễ.

Đây là hoạt động lớn chào mừng 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và 66 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3).

f
Quang cảnh lệ phát động

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ  đại" giai đoạn 2012 - 2020 nhằm thúc đẩy sự  nghiệp thể dục thể thao nước nhà ngày càng phát triển toàn diện thep Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao từ nay đến năm 2020 và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong giai đoạn đầu của cuộc vận động (2002-2011), cả nước có khoảng 24% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có 15% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình tập luyện thể thao thường xuyên, có 40.000 Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Thể dục thể thao quần chúng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có những bước tiến đáng kể.

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong giai đoạn 2012-2020 nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên  đến năm 2015 đạt tỷ lệ 28% và năm 2020 đạt 33% dân số; Số gia đình luyện tập đến năm 2015 đạt 22% và năm 2020 đạt 25% số hộ trong toàn quốc; 85% xã, phường có thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở.

Số trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa đến năm 2015 đạt 100%, số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2015 đạt 75% và đến năm 2020 đạt 85 - 90% tổng số học sinh phổ thông các cấp…

(Nguồn Chinhphu.vn) - ĐH

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn BGQEQU
Nội dung