Bài học lịch sử của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Tầm vóc ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn được vận dụng vào những giai đoạn sau này của kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.


Nguồn TTXVN-BA

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn VEORYW
Nội dung