Ban Tổ chức Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:


Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Thanh niên Trường học có chức năng, nhiệm vụ sau:
Văn phòng Trung ương Đoàn có chức năng nhiệm vụ sau:

Các tin bài khác