Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ hành quân về nguồn 2014


Phóng sự ảnh khác