Thăm và làm việc tại tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào)


Phóng sự ảnh khác