Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2012
Lễ chào cờ tại Trường Sa Lớn của Đoàn Hành trình


Phóng sự ảnh khác