Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng


Phóng sự ảnh khác