Một số hình ảnh lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể chúc mừng 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Một số hình ảnh lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể chúc mừng 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Phóng sự ảnh khác