Cập nhật ngày: 06/04/2012 Bản in | Ghi xuống

Bộ tiêu chí đánh giá năm 2012

Số tư liệu: Bộ tiêu chí
Ngày ban hành: 05/04/2012
Tệp đính kèm: quydinhdanhgia.doc

1. Quy định tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2981QĐ/TWĐTN  ngày 29/03/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) . Tải tại đây

2. Hướng dẫn đánh giá tổ chức Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo bộ tiêu chí đánh giá năm 2012. Tải tại đây

3. Hướng dẫn chấm điểm . Tải tại đây.

4. Phiếu đánh giả. Tải tại đây.

5. Biểu mẫu số liệu thống kê, danh mục tài liệu minh chứng. Tải tại đây

6. Mẫu viết báo cáo tự đánh giá. Tải tại đây.

7. Tổng hợp điểm đánh giá của hội đồng. Tải tại đây.

8. Bìa chỉ số. Tải tại đây

9. Mục lục chỉ số.
Tải tại đây

10. Công văn gửi các tỉnh thành. Tải tại đây