Cập nhật ngày: 17/02/2012 Bản in | Ghi xuống

Đóng góp ý kiến

Số tư liệu: Đóng góp ý kiên
Ngày ban hành: 10/02/2012
Tệp đính kèm: huongdanchuan.doc

1. Hướng dẫn: Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tại đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện. Tải tại đây

2. Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X lấy ý kiến tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện. Tải tại đây

3. Dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi lấy ý kiến tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện. Tải tại đây

4.Phiếu xin ý kiến về một số vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn. Tải tại đây

Mời bạn có thể tham gia đóng góp ý kiến Tại đây