Cập nhật ngày: 09/12/2016 Bản in | Ghi xuống

Công văn V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 17, Hội nghị Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ 10, khóa X

Số tư liệu: Số: 8663-CV/TWĐTN-VP
Ngày ban hành: 09/12/2016
Tệp đính kèm: TB du kien thoi gian to chuc HN BTV 17, BCH 10(1).doc