Cập nhật ngày: 30/03/2016 Bản in | Ghi xuống

Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

Số tư liệu: Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Ngày ban hành: 24/03/2016
Tệp đính kèm:

Toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020:
Báo cáo chính trị.
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phướng hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.