Kết luận
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số:02 -KL/TWĐTN-CNĐT 02/07/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi
Số: 14-KL/TWĐTN-CNĐT 26/12/2014 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X
Số: 08 -KL/TWĐTN-KHCN 21/05/2014 Kết luận: Về một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014 - 2017
Số: 07 -KL/TWĐTN-ĐKTHTN 21/05/2014 Về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam
Số: 03 KL/TWĐTN 04/10/2013 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về việc tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”
Số: 455 KL/TWĐTN 29/04/2011 Kết luận: Hội nghị lần thứ 14 BTV Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khó IX về một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Năm Thanh niên 2011
Số: 51 KL/TWĐTN 22/09/2008 Kết luận HN lần thứ 3 BTV TWĐ khóa IX:về một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động báo chí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến năm 2012
Số:127 KL/TWĐTN 15/09/2008 Kết luận HN lần thứ 3 BTV TWĐ khóa IX:về một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn trên địa bàn nông thôn giai đoạn 2008 - 2012
Số:99 KL/TWĐTN 17/06/2008 Kết luận HN lần thứ 2 BTV TW Đoàn khóa IX: về các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thanh niên công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa