Báo cáo
Ký hiệuNgàyTrích yếu
(Dự thảo) 20/09/2018 Báo cáo Sơ kết 3 năm Phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 (Dự thảo)
Tài liệu 20/08/2018 Báo cáo Kết quả rà soát kết quả xây dựng Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trên địa bàn đô thị
Số: 69 BC-TWĐTN-BTC 15/08/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN- BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn " về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước"
Số: 67 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN 15/08/2018 Báo cáo Sơ kết 05 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về " Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Số: 67 -BC/TWĐTN-KHCN 15/08/2018 Báo cáo kết quả Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV - 2018
Số: 66 -BC/TWĐTN-TNTH 06/08/2018 Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2017-2018
Số: 65 -BC/TWĐTN-VP 06/08/2018 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 7 năm 2018
Số: 63 BC/TWĐTN-TNNT 02/08/2018 Báo cáo Sơ kết giữu kỳ thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau"
Số: 53- BC/TWĐTN-ĐKTHTN 05/07/2018 Báo cáo nhanh kết quả triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 (Đợt 1: Từ ngày 03/6 đến ngày 30/6/2018)
Số: 49-BC/TWĐTN-ĐKTHTN 27/06/2018 Báo cáo nhanh Kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình huyện Hè
Số: 29 -BC/TWĐTN-CNĐT 27/04/2018 Báo cáo Kết quả hoạt động Tháng thanh niên năm 2018
Số: 22 - BC/TWĐTN-CTTN 30/03/2018 Báo cáo kết quả tuần 4 Thánh thanh niên năm 2018
Số: 20 -BC/TWĐTN-CNĐT 20/03/2018 Báo cáo kết quả tuần 3 Thánh thanh niên năm 2018
Số: 18- BC/TWĐTN-CNĐT 16/03/2018 Báo cáo kết quả Tuần 2 tháng Thanh niên năm 2018
Số: 42-BC/CNĐT 06/03/2018 Báo cáo kết quả Tuần 1 Tháng Thanh niên năm 2018 (từ ngày 25/2 đến ngày 5/3/2018)
Số:31 -BC/CNĐT 01/03/2018 Báo cáo nhanh kết quả triển khai Tháng Thanh niên năm 2018 (từ ngày 25/2 đến ngày 28/2/2018)
Số: 08 -BC/TWĐTN-VP 11/01/2018 Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
Số: 548-BC/TWĐTN-VP 08/11/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2017
Số: 540-BC/TWĐTN-CNĐT 02/10/2017 Báo cáo Kết quả chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2017
Số: 529 - BC/TWĐTN-VP 09/08/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2017
Số: 526-BC/TWĐTN-TNTH 07/08/2017 Báo cáo Kết quả phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2016 – 2017
Số: 59-BC/TWHSV 17/07/2017 Báo cáo Kết quả triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017
Số: 520 -BC/TWĐTN-VP 14/07/2017 Báo cáo Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017
Số: 512 BC/TWĐTN-VP 20/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2017
Số: 607 BC/CNĐT 05/06/2017 Báo cáo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (tuần 1: từ ngày 29/5 đến 04/6/2017)
Số: 500-BC/TWĐTN-VP 10/05/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2017
(Dự thảo) 10/04/2017 Báo cáo Kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017
Báo cáo 07/04/2017 Báo cáo Tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở (tính đến ngày 04/4/2017)
Số: 59 -BC/TNNT 27/03/2017 Báo cáo nhanh Kết quả triển khai Tháng Thanh niên năm 2017
Số: 422-BC/TWĐTN-TNTH 27/09/2016 Báo cáo Kết quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016
Số: 56 -BC/TNTH 15/08/2016 Báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 (Tuần 10: Từ ngày 06-8 đến ngày 13/8/2016)
Số: 55 -BC/TNTH 08/08/2016 Báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 (Đợt 1: Từ ngày 01-6 đến ngày 01/8/2016)
Số: 404 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN 26/05/2016 Báo cáo Kết quả 02 năm thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam"
Số: 394-BC/TWĐTN-VP 15/04/2016 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quý I năm 2016
Số: 350 -BC/TWĐTN-VP 20/01/2016 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015
Dự thảo văn kiện Hội nghị BTV lần thứ 13, BCH lần thứ 8 25/12/2015 Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2015 và dự thảo chương trình công tác năm 2016
Số:322-BC/TWĐTN-TNNT 20/10/2015 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" giai đoạn 2013-2015 và trọng tâm đến năm 2017
Số: 321-BC/TWĐTN-BTG 15/10/2015 Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận của BTV Trung ương Đoàn về một số giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" giai đoạn 2013-2017
Số:320-BC/TWĐTN-VP 12/10/2015 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quý III năm 2015
Số: 283 - BC/TWĐTN-VP 24/09/2015 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015
Số: 17 - BC/UBKTTWĐ 20/09/2015 Báo cáo Công tác kiểm tra, giám sát nửa đầu nhiệm kỳ và trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đoàn X (2012 - 2017)
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII 15/09/2015 Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII 15/09/2015 Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số: 305 -BC/TWĐTN-VP 30/08/2015 Báo cáo Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 - 2017)
Số: 299 -BC/TWĐTN-TNTH 17/08/2015 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015
Số: 41 BC/TWHSV 10/08/2015 Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015
Số: 294 -BC/TWĐTN-BTG 05/08/2015 Báo cáo Kết quả phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
Số: 292 -BC/TWĐTN-VP 03/08/2015 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 7 năm 2015
Số: 289 -BC/TWĐTN-BTC 30/07/2015 Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn " Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước"
Số: 286 -BC/TWĐTN-BTC 28/07/2015 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện thí điểm nhiệm kỳ đại hội Đoàn tại một số khu vực đặc thù (từ 2014 đến tháng 6/2015)
123