Báo cáo
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 233-BC/TWĐTN-VP 04/02/2015 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
Số: 02 BC/HĐĐTW 27/01/2015 Báo cáo tổng kết: Hoạt động hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2014
Số:01 BC/HĐĐTW 27/01/2015 Báo cáo sơ kết:Công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2014 - 2015
Số: 191 BC/TWĐTN - TNTH 23/10/2014 Báo cáo: Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014
Số: 192 BC/TWĐTN 23/10/2014 Báo cáo: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014
Số: 115 BC/HĐĐTƯ 05/09/2014 Báo cáo: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014
Số: 162 -BC/TWĐTN-VP 29/07/2014 Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014
Số: 10 /BC-CT, TWĐTN 24/04/2014 Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 12/NQLT về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009 - 2013”
Số: 116 -BC/TWĐTN-VP 10/02/2014 Báo cáo:Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013
Số: 83 - BC/TWĐTN-VP 07/11/2013 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 10 năm 2013
Số: 67 BC/TWĐTN 07/09/2013 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 8 năm 2013
Số: 64 BC/TWĐTN 04/09/2013 Báo cáo: Sơ kết 5 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
Báo cáo 26/08/2013 Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013
số 164 BC/TWHSV 20/08/2013 Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 -2013
Số 158 BC/BKT 19/08/2013 Tổng kết công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2012 -2103
Số: 164 BC/TWHSV 13/08/2013 BÁO CÁO Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013
Số BC 2013 04/07/2013 Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013 của cơ quan Trung ương Đoàn (dự thảo)
Số: 44 BC/TWĐTN 03/07/2013 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2013
Số: 31 BC/TWĐTN 04/05/2013 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 4 năm 2013
BÁO CÁO 11/03/2013 BÁO CÁO SỐ LIỆU THÁNG THANH NIÊN NĂM 2013
Số: 14 BC/TWĐTN 05/03/2013 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hai tháng đầu năm, một số trọng tâm công tác tháng 03 năm 2013
Số:11 BC/TWĐTN 08/02/2013 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012
Số: 07BC/HĐĐTW 16/01/2013 Báo cáo tổng kết:Hoạt động hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2012
BC 11 23/11/2012 Báo cáo tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh
Số: 376 BC/TWĐTN 10/09/2012 Kết quả triển khai thực hiện phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhiệm kỳ 2007 - 2012
Số:375BC/TWĐTN 05/09/2012 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 8, một số trọng tâm công tác tháng 9 năm 2012
Số: 374 BC/TWĐTN 04/09/2012 KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2007 - 2012
Dự thảo 04/08/2012 Báo cáo: Của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về một số nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Số:362 BC/TWĐTN 03/08/2012 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 7, một số trọng tâm công tác tháng 8 năm 2012
Tài liệu Hội nghị BTV TW Đoàn lần thứ 19, BCH TW Đoàn lần thứ 13, khóa IXTài liệu Hội nghị BTV TW Đoàn lần thứ 19, BCH TW Đoàn lần thứ 13, khóa IX 26/06/2012 Tài liệu Hội nghị BTV TW Đoàn lần thứ 19, BCH TW Đoàn lần thứ 13, khóa IX
Số: 337BC/TWĐTN 04/06/2012 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5, một số trọng tâm công tác tháng 6 năm 2012
Số: 631 /TWĐTN 04/05/2012 “V/v báo cáo dự kiến các hoạt động ATGT năm 2012
Số: 329BC/TWĐTN 27/04/2012 Kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012
Kèm theo HD Số: 14 HD/KTTWĐ 23/03/2012 Phụ lục kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2007 -2012
Số: 267/TWĐTN 09/03/2012 "Về việc báo cáo công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp
Tháng Thanh niên 06/03/2012 Báo cáo số liệu Tháng Thanh niên 2012
TLHN 01/03/2012 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2012
Số: 311 BC/TWĐTN 18/01/2012 Báo cáo: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011
Tài liệu BCH 20/12/2011 Tài liệu phục vụ Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 12,khóa IX
Số: 294 /TWĐTN 30/09/2011 Báo cáo:Kết quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011
Tài liệu giao ban trực tuyến 23/09/2011 Tài liệu giao ban trực tuyến, tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011
Số: 287 BC/TWĐTN 05/09/2011 Báo cáo: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 8; một số trọng tâm công tác tháng 9 năm 2011
Số: 286 /BC-TWĐTN 05/09/2011 Báo cáo: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011
Số: 147 /HĐĐTƯ 15/08/2011 Báo cáo: Tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011
Số: 279 BC/TWĐTN 26/07/2011 Kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết sô 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
Số: 275/TWĐTN 25/07/2011 Báo cáo: Kết quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011
Số: 259 BC/TWĐTN 06/05/2011 Báo cáo: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 4; một số trọng tâm công tác tháng 5 năm 2011
Số: 532/TWĐTN 22/04/2011 Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2011
Số: 203 BC/TWĐTN 04/08/2010 Báo cáo: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX trong nửa đầu nhiệm kỳ (2007 - 2010)
Số:50BC/TWĐTN 18/09/2008 Báo cáo tổng kết: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2007 - 2008