Ban Tổ chức Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:


Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Quốc tế Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:

Các tin bài khác