Những vấn đề cơ bản về Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam


Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2005