Những vấn đề cơ bản về Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam


Ngày truyền thống của Hội là ngày 15/10 hàng năm.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2005